sakramen perkawinan

Tata upacara dan pilihan doa dan bacaan untuk upacara saling menerimakan sakramen perkawinan

Sunday, February 05, 2006

Doa Syukur Agung

P R E F A S I

Pilihan 1

I : Tuhan sertamu . U: dan sertamu juga.

I : Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. U: Sudah kami arahkan.

I : Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita. U: Sudah layak dan sepantasnya.

I : Sudah layak dan pantas, ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa di-manapun juga kami senantiasa bersyukur kepa­daMu. Sebab engkau meneguhkan perjanjian ni­kah dengan ikatan cinta mesra yang menye­nangkan dan dengan tali kesetiaan yang tak terputuskan. Engkau menghendaki perkawinan murni dan subur, agar keluargaMu semakin ber kembang secara mengagumkan. Engkau mengatur dunia dengan kuasaMu dan membimbing Gereja dengan rahmatMu, sehingga anak yang dilahir­kan untuk memajukan dunia dilahirkan kembali untuk memperkembangkan Gereja. Demi Kristus, pengantara kami. Maka bersama para malaikat dan orang kudus kami lagukan madah pujianMu dengan tak henti - hentinya berseru :

U : Kudus, kudus, kuduslah Tuhan .........

Pilihan 2

I : Tuhan sertamu . U: dan sertamu juga.

I : Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. U: Sudah kami arahkan.

I : Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita. U: Sudah layak dan sepantasnya.

I : Sungguh layak dan pantas, ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bah­wa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadaMu demi Kristus, pengantara kami. Se­bab Engkau telah mengikat perjanjian baru dengan umatMu yang Kautebus dalam wafat dan kebangkitan PuteraMu. Engkau menggabungkan umatMu dengan Kristus supaya mewarisi kemu­liaanNya disurga. Engkau melambangkan kelim­pahan cinta kasih Kristus dalam perkawinan pria dan wanita, supaya upacara suci ini mengingatkan kami akan rencana cintaMu yang tak terperikan. Maka bersama dengan para ma­laikat dan orang kudus kami memuliakan Dikau dengan tak henti - hentinya berseru:

U : Kudus, kudus, kuduslah Tuhan.........

Pilihan 3

I : Tuhan sertamu . U: dan sertamu juga.

I : Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. U: Sudah kami arahkan.

I : Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita. U: Sudah layak dan sepantasnya.

I : Sungguh layak dan pantas, ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bah­wa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadaMu. Sebab Engkau berkenan menciptakan manusia dan menganugerahinya martabat yang luhur. Persatuan mesra kasihMu sendiri. Eng­kau menciptakan manusia karena cinta, Engkau memanggil dia untuk mengamalkan cinta, Eng­kau mengundang dia untuk menikmati cintaMu yang kekal. Dengan demikian misteri perkawin an suci menandakan cinta ilahi dan mengudus­kan cinta insani. Demi Kristus, pengantara kami. Maka bersama para malaikat dan selu­ruh rombongan para kudus kami bermadah memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya ber-seru:

U : Kudus, kudus, kuduslah Tuhan............

atau

Pilihan 4

I : Tuhan sertamu . U: dan sertamu juga. .

I : Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. U: Sudah kami arahkan.

I : Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita. U: Sudah layak dan sepantasnya.

I : Sungguh pantaslah kami sampaikan pujian, syukur dan hormat, ya Allah yang agung dan mulia, ya Bapa yang baik dan kuasa. Sebab Engkau menciptakan manusia sebagai pria dan wanita supaya mereka bersama mengusahakan kebahagiaannya. Patutlah kami luhurkan Di­kau, sebab kepada pria dan wanita Kaukurnia-kan daya cinta dan kuasa untuk mengembangkan umat manusia. Ya Tuhan, kasih dan kuasaMu Kaucerminkan dalam ikatan cinta antara suami dan istri: sumber kehidupan, sumber kebahagiaan. Maka dengan suka hati kami meluhurkan Dikau,Allah dan Bapa kami, sambil bersembah:

U : Kudus, kudus, kuduslah Tuhan.........

CARA A :

I : Tuhan, sambutlah dengan rela hati persemba­han hamba-hambaMu....dan...ini serta seluruh umat yang mendoakan mereka. Engkau telah berkenan membimbing mereka sampai pada hari per kawinan. Semoga Engkau memenuhi keinginan mereka, (menggembirakan mereka dengan anuger­ah keturunan) dan memberkati mereka dengan umur panjang. Demi Kristus, pengantara kami.

CARA B :

I : Ingatlah ya Tuhan, akan GerejaMu yang terse­bar di seluruh dunia. Sempurnakanlah cinta kasih umatMu, bersama hambaMu, paus kami.... dan uskup kami...... serta rohaniwan semua­nya. Ingatlah juga akan kedua mempelai yang saling mengikat cinta pada hari ini. Semoga mereka menghayati cinta kasih itu dalam kehi dupan keluarga mereka, sebagaimana Kristus mencintai GerejaNya, dan menyerahkan diriNya untuk kami. Ingatlah juga akan saudara-sauda ra kami, yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi.... dst.

CARA C :

I : Kuatkanlah iman dan cinta GerejaMu, yang kini masih mengembara di dunia, bersama ham­baMu, paus kami....dan uskup kami....bersama semua uskup,semua rohaniwan dan seluruh umat yang telah Kauselamatkan dan Kaujadikan mi­likMu. Ya Tuhan,kuatkanlah juga hamba-hamba­Mu ini dalam cinta kasih setia yang saling mereka janjikan pada hari ini. Semoga ke­luarga mereka menampakkan kepada kami cinta kasihMu dan kesetiaanMu yang Kautunjukkan kepada kami dalam Kristus, PuteraMu yang tercinta. Dengarkanlah doa keluarga yang berhimpun di sini di hadapanMu. Kasihanilah,

Ya Bapa yang baik, dan persatukanlah semua puteraMu yang tersebar di mana-mana. Kami berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang meninggal.

CARA D :

I : Ingatlah kini, ya Tuhan, akan semua saudara, yang menjadi ujud persembahan kami ini. Per­tama-tama hambaMu, paus kami..... uskup kami....., semua uskup di dunia dan para ro­haniwan. Demikian pula kedua mempelai ini yang pada hari ini merayakan perkawinan suci Ingatlah pula akan semua hadirin, seluruh umat beriman dan semua saudara yang mencari Engkau dengan hati yang tulus ikhlas. Ingat­lah juga akan mereka yang telah meninggal dunia dalam kedamaian Kristus..... dst.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home